I N D I V I D U Á L N Í T R É N I N K

I N D I V I D U A L  T R A I N  I  N G

 K O M P L E T N Í     S L U Ž B Y     K O N D I Č N Í     T R E N É R K Y    &    C V I Č I T E L K Y     J Ó G Y

 
 • K O N D I Č N Í   T R E N É R K A  &  T R E N É R K A  J Ó G Y 

Trenérka jógy, kondiční trénérka, fitness trenérka, trenérka sportovní gymnastiky, trenérka zdravotního cvičení a zdravotní tělesné výchovy dětí a mládeže, školitel cvičebních stylů a nových metod cvičení ad. 

 

 • T R É N I K O V É   P R O G R A M Y  

Kondiční trénink a příprava vrcholových sportovců a sportovních týmů, rekreačních sportovců a sportovních týmů, běžné populace i široké veřejnosti, dětí a mládeže (ZŠ, SŠ, VŠ) 

Yoga trénink a příprava vrcholových sportovců a sportovních týmů, rekreačních sportovců a sportovních týmů, běžné populace i široké veřejnosti, dětí a mládeže (ZŠ, SŠ, VŠ)

Zdravotní cvičení pro vrcholové sportovce a sportovní týmy, rekreační sportovce a sportovní týmy, běžnou populaci i širokou veřejnost, Zdravotní tělesná výchova pro děti a mládež (ZŠ, SŠ, VŠ)

Kondiční příprava na soutěže,  přijímací zkoušky SŠ a VŠ sportovního zaměření aj.

Programy pro školy (ZŠ, SŠ, VŠ)  pro zpestření tělesné výchovy, sportu a mládeže, zvýšení motivace k pohybu. 

Testování kondičních a koordinačních schopností a možnosti jejich dalšího rozvoje či zlepšování

 

 • R O Z V O J   K O N D I Č N Í C H   S C H O P N O S T Í 

Silových

Vytrvalostních

Rychlostních

Prohloubení pohybových dovedností

 

 • R O Z V O J   K O O R D I N A Č N Í C H   S C H O P N O S T Í 

Rovnováha

Orientace v prostoru

Rytmus

Integrace pohybu, ad. 

 

 • Z L E P Š E N Í   C E L K O V É H O   Z D R A V O T N Í H O   S T A V U

Zdravotní a vyrovnávací cvičení při: 

 • Oslabení pohybového aparátu (axiálního skeletu; skoliózy, zvětšená hrudní kyfóza, nadměrná bederní lordóza, oslabení HK nebo DK)
 • Funkčních poruchách pohybového aparátu (svalový systém; zkrácené a oslabené svalstvo, svalová nerovnováha viz. jednostranná zátěž, vrstvový syndrom, špatné pohybové a posturální stereotypy viz. poruchy svalové koordinace následkem poruchy centrálního řízení a vadné držení těla, poruchy kloubní pohyblivosti; hypermobilita, hypomobillita)
 • Bolesti zad (uvolnění, protažení a posílení zad, zlepšení ohebnosti páteře a celkové kloubní pohyblivosti)
 • Cvičení pánevního dna a těhotných.

Zdravotní cvičení při: 

 • Oslabení kardiovaskulárního systému (hypertenze, vrozené a získané srdeční vady, kardiomyopatie, cévní mozkové příhody, ischemická choroba cév DK, ad.)
 • Oslabení dýchacího systému (astma bronchiale)
 • Metabolických poruchách (obezita, diabetes mellitus) 
 • Gynekologickém oslabení (opožděný vývoj dělohy, nepravidelné m.cykly, zakloněná děloha a její pokles, inkontinence, neplodnost) 
 • Nervovém a neuropsychologickém oslabení (záchvatová onemocnění centrálního nervového systému CNS; epilepsie, cerebrovaskulární onemocnění CNS, syndrom ADD a ADHD, neurózy)
 • Cvičení při oslabení smyslů (zrak, sluch)

Zdravotní tělesná výchova a cvičení pro seniory

Zlepšení fyzické a psychické kondice 

Redukce hmotnosti

 • D I A G N O S T I K A  P O H Y B O V É H O  A P A R Á T U  A  P O R A D E N S T V Í  V  O B L A S T I  V Ý Ž I V Y

Měření těla a testování motorických schopností kodičních i koordinačních, sestavení a konzultace stravovacího plánu

 • S T R E Č I N K   A   F L E X I B I L I T A  

Nedílná součást každého cvičení

 • O S O B N Í   P Ř Í S T U P   K E   K A Ž D É M U   Z    V Á S

 • Trénink uzpůsobím i více lidem, pokud by jste nechtěli začít sami, přijďte i s kamarádkou/kamarádem nebo v početnější skupině. 
 • Prvořadým úkolem cvičení s trenérem je, abychom správně a důkladně prováděli pohyb při jednotlivých cvičeních, abychom správně dýchali a uvědomovali si celé tělo jako komplex prováděných pohybů, dále trenér dbá na podporu zdraví, dobrou kondici, pocit radosti a uvolnění ze cvičení. Cvičení úzce souvisí se spokojeností, radostí a štěstím. 
 
 

Rádi byste osobní trénink, lekci či jiné? Kontaktujte nás.

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

Novinky a události

Přihlaste se k odběru novinek:

Klárik Bigasová • Cvičitelka jógy • Osobní trenérka • Yoga Teacher • Trainer•

• www.telovpohybu.cz
(osobní stránka)
• FB: Tělo v pohybu • Klára Bigasová

• International and Czech Republic Yoga teacher & Trainer
• Courses & Yoga classes
• Workshops & Retreats
• Yogi Thai massage
• Individual training

• www.yac.cz
(Yoga & BodyMind studio)
• FB: YAC Yoga & BodyMind studio
+420 775 60 77 10
telovpohybu@gmail.com